Warning: include(//scripts/ckeditor/adapters/proxy.php): failed to open stream: No such file or directory in /index.php on line 78

Warning: include(//scripts/ckeditor/adapters/proxy.php): failed to open stream: No such file or directory in /index.php on line 78

Warning: include(): Failed opening '//scripts/ckeditor/adapters/proxy.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /index.php on line 78

Warning: include(//pdf/rytm/page.php): failed to open stream: No such file or directory in /index.php on line 81

Warning: include(//pdf/rytm/page.php): failed to open stream: No such file or directory in /index.php on line 81

Warning: include(): Failed opening '//pdf/rytm/page.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /index.php on line 81

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:78) in /index.php on line 83

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:78) in /index.php on line 83
Szóstka z plusem

logo

info loga Projekt "Szóstka z plusem" współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Szóstka z plusem”

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: „Szóstka z plusem”.

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej" - projekty konkursowe - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

3. Projektodawcą jest Gmina Łaziska Górne, a realizatorem Przedszkole nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek w Łaziskach Górnych, na podstawie umowy z Samorządem Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

4. Okres realizacji projektu: 01.08.2011r. - 30.07.2013r.

5. Regulamin uczestnictwa w projekcie określa:

a. kryteria uczestnictwa w projekcie

b. zasady rekrutacji

c. zasady przyjmowania zgłoszeń

d. zasady organizacji zajęć oraz uczestnictwa w zajęciach

e. zasady ukończenia i rezygnacji z udziału w projekcie

6. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym regulaminem, należy do Koordynatora Projektu.

 

§ 2 SŁOWNIK POJĘĆ

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:

a. Projektodawca/Wnioskodawca - Gmina Łaziska Górne

b. Realizator Projektu - Przedszkole nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek w Łaziskach Górnych,

c. Instytucja Pośrednicząca - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,

d. Beneficjent Ostateczny (BO)/Uczestnik/Członek grupy docelowej - zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie osoba z gminy Łaziska Górne, bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy,

e. UE - Unia Europejska,

f.  EFS - Europejski Fundusz Społeczny,

g. Projekt - „Szóstka z plusem",

h. PO KL 2007-2013 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

i. Strona internetowa Wnioskodawcy - www.laziska.um.gov.pl

j. Strona internetowa Projektu – www.szostkazplusem.laziska.pl

k. Biuro Projektu - Przedszkole nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek 43-170 Łaziska Górne, ul. Chopina 1, tel.32 22 41 039

 

§ 3 CEL I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

 

1. Celem głównym projektu jest wzmocnienie działań edukacyjnych na poziomie przedszkolnym oraz umożliwienie wszystkim dzieciom w wieku 3-5 lat swobodnego i równego dostępu do edukacji i kultury.

2. Zakłada się prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie izolacji społecznej rodzin dzieci z dysfunkcjami oraz przygotowanie rodziców do stymulowania rozwoju każdego dziecka poprzez wyposażenie ich w odpowiednią wiedzę, umiejętności i narzędzia.

3. Realizacja celów szczegółowych:

a. wspieranie istniejących przedszkoli w wyrównywaniu szans edukacyjnych,

b. zapobieganie występowaniu dysfunkcji językowych,

c. wspieranie rodziców w prawidłowym stymulowaniu rozwoju każdego dziecka poprzez szeroką ofertę edukacyjną,

d. zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie i prowadzenie nowego oddziału przedszkolnego,

e. kształtowanie rozwoju społecznego dzieci,

f. podniesienie świadomości rodziców o roli wczesnej edukacji przedszkolnej,

g. zmiana stereotypów dot. ról społecznych przypisywanych kobietom i mężczyznom.

 

§ 4 ZAKRES WSPARCIA

 

Projekt przewiduje następujące wsparcie:

1. Informacja i promocja:

a. Kampania informacyjno-promocyjna realizowana poprzez organizację spotkań informacyjnych (VIII – 2011r., III – 2012r.), ogłoszenia i artykuły w prasie oraz na stronie internetowej, zorganizowanie konferencji inauguracyjnej i podsumowującej projekt.

b. „Wbrew stereotypom” - przeszkolenie 50 nauczycieli. Szkolenie mające na celu przygotowanie nauczycieli do wdrożenia standardów nauczania (X  – 2011r.).

c. Spotkania promocyjno – informacyjne „OTWATRE DRZWI” (2 edycje: luty 2012r. oraz luty 2013r.), liczba uczestników 125. W każdym z 6 przedszkoli zostaną zorganizowane Dni Otwartych Drzwi dla dzieci i rodziców. Dzieci wraz z rodzicami będą uczestniczyły w różnych rodzajach aktywności w ramach zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli, zapoznają się z ofertą edukacyjną, wyposażeniem i bazą poszczególnych  przedszkoli. Do realizacji zadania zakupione zostaną materiały papiernicze i plastyczne oraz rzutniki multimedialne na spotkania informacyjne.

d. Prezentacja osiągnięć dzieci uczęszczających już do przedszkoli, tj. ekspozycja prac plastycznych oraz „Przegląd Twórczości Dziecięcej” - występy  artystyczne dzieci, jednodniowe i ogólnodostępne.

e. Realizacja programu adaptacji dziecka do przedszkola: (2 edycje: IV–V 2012r. i IV–V 2013r., 144 godz. zajęć adaptacyjnych, 48 godz. w ramach kampanii informacyjnej). Prowadzenie cyklu zajęć adaptacyjnych w poszczególnych przedszkolach (100 dzieci) oraz kampanii informacyjnej dla rodziców (150 rodziców). Warunkiem uczestnictwa osoby niepełnoletniej w spotkaniu promocyjnym prowadzonym w ramach projektu jest równoczesne uczestnictwo jego opiekuna ustawowego.

2. Zajęcia w dodatkowym oddziale przedszkolnym (czas realizacji od momentu utworzenia do 30.06.2013r.), liczba uczestników 25. Zatrudniony zostanie nauczyciel (1 etat) i pomoc nauczyciela (1 etat). Zakupione zostaną odpowiednie pomoce i sprzęt, meble, instrumenty, rekwizyty, kąciki. Zajęcia będą prowadzone zgodnie z Programem Wychowania Przedszkolnego.

3. Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – diagnoza i terapia specjalistyczna psychologiczna i logopedyczna. Zatrudnieni zostaną specjaliści psycholog (1 etat) i logopeda (2 etaty). Zajęcia terapii psychologicznej prowadzone będą w 6 przedszkolach, a zajęcia terapii logopedycznej w 5 przedszkolach. Zakupione będą laptopy w liczbie 6 sztuk dla 6 przedszkoli oraz pomoce i programy multimedialne do prowadzenia zajęć i wsparcia logopedycznego i psychologicznego.

4. Program rozwoju społecznego dziecka. Liczba uczestników 630 dzieci. Realizowane będą zróżnicowane formy działań, tj. zajęcia plastyczne, zajęcia umuzykalniające, zajęcia z rytmiki, warsztaty teatralne, kynoterapia, nauka języka angielskiego. Dla potrzeb realizacji zadania zakupione zostaną materiały i narzędzia plastyczne, instrumenty muzyczne, bilety wstępu i przejazdy do teatru, podręczniki do nauki języka angielskiego. 

 

§ 5 KWALIFIKACJA UCZESTNIKÓW NA ZAJĘCIA

 

1. Kwalifikacji kandydatów do  udziału  w zajęciach dokonuje Komisji Rekrutacyjna w składzie:

a. Koordynator Projektu;

b. Asystent koordynatora

c. Opiekunowie merytoryczni z przedszkoli, w których będą odbywać się zajęcia

2. W projekcie mogą uczestniczyć dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkujące na terenie gminy Łaziska Górne, co zostanie potwierdzone zaświadczeniem z Urzędu Miasta dostarczonym Koordynatorowi Projektu lub kopią dowodu osobistego opiekuna prawnego  uczestnika  projektu  lub oświadczeniem opiekuna prawnego uczestnika projektu o miejscu zamieszkania, którzy ponadto spełniają najwięcej z następujących warunków:

a. wiek i status dziecka: 3-5 lat, objęte 5-cio godzinnym minimum programowym wychowania przedszkolnego,

b. do dodatkowego oddziału przedszkolnego: wiek: dziecko 3 - 4 lata,

c. miejsce zamieszkania: Łaziska Górne,

3. Pierwszeństwo przy kwalifikowaniu do projektu będą posiadały osoby spełniające najwięcej spośród w/w kryteriów,  w drugiej kolejności decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Przeprowadzona zostanie odrębna rekrutacja do dodatkowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu nr 2 Integracyjnym.

5. Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie osoby niepełnoletniej jest jednoczesne zgłoszenie udziału jego przedstawiciela ustawowego.

6. W   przypadku   większej   ilości   zgłoszeń niż liczba   planowanych   miejsc, wybór uczestników zajęć będzie wynikać z kolejności zgłoszeń.

7. W postępowaniu kwalifikacyjnym przewiduje się utworzenie list  rezerwowych, wykorzystywanych w przypadku rezygnacji osób wcześniej zakwalifikowanych.

8. Warunkiem udziału dziecka w projekcie w roku szkolnym 2011/2012 jest złożenie w terminie do 31.08.2011r. przez rodziców dziecka/opiekunów prawnych w przedszkolach realizujących projekt:

a. Formularza zgłoszenia udziału w projekcie (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

b. Deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).

c. Oświadczeń (załącznik nr 3 i 4 i do niniejszego regulaminu).

9. Warunkiem udziału dziecka w projekcie w roku szkolnym 2012/2013 jest złożenie przez rodziców dziecka/opiekunów prawnych w przedszkolach realizujących projekt, dokumentów, o których mowa w pkt.8 lit. a,b,c w terminie do 27.04.2012r.

10. Komisja dokonując rekrutacji sporządza także dla każdego przedszkola objętego projektem listy osób zakwalifikowanych do projektu, w tym listy rezerwowe, które zostaną zamieszczone tablicy informacyjnej w danym przedszkolu.

11. Listy osób zakwalifikowanych do udziału w realizacji Projektu zostaną wywieszone w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia naboru kandydatów.

12. Uzupełniające postępowanie kwalifikacyjne zakłada poinformowanie osób z list rezerwowych o zakwalifikowaniu do projektu w przypadku wolnych  miejsc.

13. Rodzic/opiekun dziecka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

§ 6 ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 

1. Zajęcia będą realizowane w 6 przedszkolach przez 69 tygodni efektywnych zajęć wg następującego algorytmu: 15 tygodni w 2011r., 35 tygodni w 2012r., 19 tygodni w 2013r.

2. Zajęcia będą prowadzone w grupach max 25 osobowych.

3. Rodzaj i terminy zajęć prowadzonych w danej placówce zostaną określone po rozmowie z Opiekunem merytorycznym danej placówki.

4. Szczegółowe terminarze zajęć zostaną wywieszone w siedzibie Biura Projektu oraz w 6-ciu przedszkolach Gminy Łaziska Górne (Przedszkolu nr 2 Integracyjnym, Przedszkolu nr 3, Przedszkolu nr 4 im. Krainy Uśmiechu, Przedszkolu nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek, Przedszkolu nr 6 im. Pod Topolą, Przedszkolu nr 7).

5. W utworzonym oddziale w Przedszkolu nr 2 Integracyjnym zajęcia odbywają się w grupie max.25 osobowej, w wymiarze 7 godzin dziennie od dnia utworzenia do 30.06.2013r

6. Nadzór nad realizacją zajęć będzie sprawował Koordynator Projektu oraz Opiekunowie Merytoryczni

 

§ 7 UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 

1. Uczestnik projektu jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie „Szóstka z plusem”.

2. Uczestnik projektu jest uprawniony do otrzymania:

a. bezpłatnych materiałów na zajęcia dla dzieci,

b. bezpłatnych materiałów warsztatowych,

c. bezpłatnych gadżetów promocyjnych,

3. Uczestnik projektu jest zobowiązany do wypełniania ankiet ewaluacyjnych w czasie trwania projektu.

4. Uczestnik projektu jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie instytucjom zaangażowanych we wdrażanie Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym zwłaszcza Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego.

5. Informacji zawartych w punkcie 3, 4 w imieniu osoby niepełnoletniej udziela opiekun ustawowy.

 

§ 8 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 

1. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do regularnego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach.

2. Uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach w wymiarze co najmniej 60% czasu przewidzianego programem.

3. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany do usprawiedliwienia nieobecności dziecka i uzyskania zgody Koordynatora Projektu na kontynuację uczestnictwa w projekcie.

4. Koordynator Projektu wyraża zgodę na kontynuację uczestnictwa w projekcie w uzasadnionych przypadkach (np. choroby).

5. Uczestnik zostaje  skreślony z listy   uczestników  w  przypadku   przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności i nie uzyskania zgody Koordynatora Projektu na kontynuację uczestnictwa w projekcie.

6. Uczestnik oraz rodzic/opiekun prawny uczestnika zobowiązuje się do uczestnictwa w ankietyzacji i innych badaniach będących elementem monitoringu i ewaluacji Projektu w okresie trwania zajęć i w przypadku takiej konieczności w okresie sześciu kolejnych miesięcy.

7. O rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach rodzic/opiekun prawny uczestnika jest zobowiązany zawiadomić (za pośrednictwem Opiekuna merytorycznego) Biuro Projektu, Przedszkole nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek, ul. Chopina 1, 43 - 170 Łaziska Górne w formie pisemnej wraz z wyjaśnieniem.

8. Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:

a. Podpisanie umowy o uczestnictwie w projekcie (stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu)

b. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

 

§ 9 ZASADY ODPŁATNOŚCI

 

1. Zajęcia realizowane w ramach projektu współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Dofinansowanie Unii Europejskiej zajęć realizowanych w ramach projektu wynosi 85 %.

3. Pozostałą część ponosi Budżet Państwa - 13,5% oraz Gmina Łaziska Górne - 1,5%.

4. Uczestnicy zajęć nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu realizacji projektu.

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Niniejszy Regulamin Uczestnictwa w Projekcie wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2011 roku.

2. Koordynator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.

3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Koordynator Projektu.

5. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

 

 

 

Załączniki do regulaminu do pobrania w formie pliku PDF w zakładce 'Pobierz' lub w linku poniżej

http://www.laziskagorne.nazwa.pl/szostkazplusem.laziska.pl/pdf/96592baaaa439487365cdc69d7d4741b..pdf

Copyright © www.szostkazplusem.laziska.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.